جدول رده ها و ضخامت ها

CEO 30, 1391
Image 01

جدول رده ها و ضخامت ها

CEO 30, 1391
Image 02

جدول اسپکترومتري نشري

CEO 30, 1391
Image 03

حدود مجاز استاندارد-تعيين ترکيب شيميايي به روش اسپکترومتري نشري
استاندارد مرجع آزمون ASTM E415-05
حدود مجاز استاندارد براي API 5L-04 Grade B
حدود مجاز استاندارد براي ASTM A106-08 Grade B
حدود مجاز استاندارد براي ASTM A53-07 Type S Grade B

حدود مجاز استاندارد برای ASTM A335

CEO 30, 1391
Image 04

حدود مجاز استاندارد براي ASTM A335-06 Grade P5
استاندارد مرجع ASTM E415-08
حدود مجاز استاندارد براي ASTM A333-05 Grade 6
استاندارد مرجع ASTM E415-05
حدود مجاز استاندارد براي ASTM A335-06 Grade P1
استاندارد مرجع ASTM E415-08
حدود مجاز استاندارد براي ASTM A335-06 Grade P9
استاندارد مرجع ASTM E415-08